برای مقایسه بین عکسهای قبل و بعد، فلش درون دایره را به سمت راست یا چپ بکشید.

لایه های دو بعدی و سه بعدی به اضافه لایه فیلم پرده سبز از نمای کناری
۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تفکیک جلوه ی بصری تست جامپر

۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تفکیک جلوه بصری فیلم کوتاه پروانه زرد

۱۳۹۵-۰۳-۲۰

تله پورت

اگر توانایی انتقال خود از محلی به محل دیگر در کسری از ثانیه را داشتید، کجا را انتخاب می کردید؟